Edit Content

Jednoczymy siły dla wspólnych celów!

Modele współpracy:

Regulamin korzystania

REGULAMIN

REGULAMIN ACCORENT SP. Z O.O.
Definicje
 1. Wynajmujący – właściciel produktów: serwisu rezerwacyjnego NoclegiSopot.pl oraz stron internetowych www.noclegisopot.pl, www.accorent.com , ACCO RENT Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-760 ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 7/C, NIP: 5851487625, REGON: 382664103, KRS 0000771125 dotyczy również osób reprezentujących firmę i pracowników firmy, zwany w dalszej części Regulaminu Wynajmującym lub Biurem.
 2. Najemca – Gość korzystający z obiektów oferowanych przez Wynajmującego na wynajem krótkoterminowy Obiektów oraz Użytkownik serwisu rezerwacyjnego NoclegiSopot.pl. oraz AccoRent.com.
 3. Obiekt – lokal udostępniony do najmu krótkoterminowego przez Wynajmującego rezerwowany do celów turystycznych bądź noclegowych, szczegółowo przedstawiony na stronie internetowej NoclegiSopot.pl. oraz AccoRent.com.
 4. Rezerwacja – procedura prowadząca do udostępnienia Obiektu Najemcy:

A. Rezerwacja wstępna – status rezerwacji, która nie została zagwarantowana żadną przedpłatą co nie obliguje Wynajmującego do udostępnienia Obiektu Najemcy,
B. Rezerwacja gwarantowana – status rezerwacji, za którą wpłacono zadatek i/lub przedpłatę w terminie wskazanym przez Wynajmującego lub serwis rezerwacyjny. Rezerwacja gwarantowana oznacza konieczność udostępnienia Obiektu przez Wynajmującego,
C. Rezerwacja anulowana – status rezerwacji odwołanej przez Najemcę z powodów, które powinien ujawnić lub odrzuconej przez Wynajmującego w świetle braku uiszczonego zadatku/przedpłaty przez Najemcę w wyznaczonym terminie.

5. Regulamin – spis procedur umożliwiających udostępnienie Obiektów za opłatą uiszczoną przez Najemcę. Brak akceptacji Regulaminu ze strony Najemcy oznacza odmowę świadczenia usług przez Wynajmującego.

Rezerwacje
 1. Rezerwacji Obiektu w wybranym terminie można dokonać:
 2. Internetowo poprzez skorzystanie ze strony internetowej NoclegiSopot.pl. oraz AccoRent.com.
 3. Telefonicznie: +48 727 333 111
 4. Pocztą elektroniczną na adres booking@noclegisopot.pl, booking@accorent.com
 5. Każdy z Obiektów przedstawionych w ofercie może zostać wynajęty na okres czasu nie krótszy niż dwie noce zgodnie z jego dostępnością z wyjątkiem terminów dla których określono inne restrykcje.
 6. Rezerwacja wymaga gwarancji w postaci wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwowanego pobytu w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia rezerwacji z poleceniem zapłaty. Zadatek należy wpłacić na rachunek bankowy ACCO RENT podany w wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem rezerwacji otrzymanej po założeniu rezerwacji. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość poboru 100% bezzwrotnej opłaty za rezerwację w wybranych terminach.
 7. Po upływie wyznaczonego terminu na wpłatę przedpłaty, Rezerwacja zostaje anulowana co jest poprzedzone kontaktem od pracownika ACCO RENT Sp. z o.o. w celu anulowania Rezerwacji.
 8. Anulowanie Rezerwacji może nastąpić gdy:
 9. Najemca nie zagwarantuje rezerwacji poprzez wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie.
 10. Najemca zrezygnuje z Rezerwacji z powodów własnych.
 11. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym pracownika Biura ACCO RENT Sp. z o.o. elektronicznie na adres: booking@noclegisopot.pl, booking@accorent.com. Jeśli Najemca zrezygnował z Rezerwacji pomimo uiszczenia przedpłaty w celu jej zagwarantowania, wpłacone należności nie podlegają zwrotowi jeśli data anulowania rezerwacji przekroczyła okres 14 dni przed datą rozpoczęcia rezerwacji lub rezerwacja została złożona w warunkach bezzwrotnych, o których Najemca został poinformowany w momencie dokonywania rezerwacji.
 12. Najemca może ubiegać się o zwrot wpłaconego zadatku na poczet zagwarantowania rezerwacji jeśli zachowa okres 14 dni przed dniem przyjazdu podczas zgłaszania anulacji. Zwrot przedpłaty jest przekazany do realizacji po pisemnym poinformowaniu Biura o rezygnacji z rezerwacji przed 14. dniem przed datą zameldowania na adres e-mail: booking@noclegisopot.pl, booking@accorent.com wraz z podaniem numeru rezerwacji, dat pobytu, nazwy Obiektu oraz właściciela konta i numeru konta bankowego, na który ma zostać wykonać zwrot. Najemca zostanie poinformowany o dokonaniu zwrotu informacją na swój adres e-mail wraz z załączonym potwierdzeniem wykonania przelewu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wiadomości o anulacji rezerwacji.
 13. Najemca ma możliwość modyfikacji rezerwacji, jeśli z powodów własnych pierwotnie założona rezerwacja nie może zostać zrealizowana przez Najemcę. Zadatek nie zostanie utracony, w przypadku przełożenia rezerwacji na inny wybrany i dostępny termin w br. kalendarzowym. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu oraz ceny, na minimum 14 dni przed planowanym terminem pobytu. W przypadku wybrania nowego terminu w droższym sezonie lub wyboru droższego Obiektu, wymagana jest dopłata różnicy w cenie oraz opłaty jej w całości. Chęć przełożenia rezerwacji wymaga pełnej korespondencji elektronicznej co oznacza przesłanie wiadomości na adres booking@noclegisopot.pl, booking@accorent.com z anulacją obecnej rezerwacji, podaniem nowego terminu i nazwy wybranego Obiektu. Modyfikację Rezerwacji uważa się za zakończoną w momencie otrzymania pisemnej zgody w wiadomości zwrotnej ze strony pracownika ACCO RENT Sp. z o.o.. Najemca nie ma prawa ubiegać się o zwrot tych kosztów, jeśli rezerwacja po modyfikacji nie zostanie przez niego zrealizowana.
 14. Najemca ma możliwość przedłużenia pobytu w Obiekcie. Przedłużenie pobytu możliwe jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Wymogiem do przedłużenia rezerwacji jest wolny od rezerwacji Obiekt oraz dokonana opłata.
 15. Najemca ma możliwość skrócenia terminu Rezerwacji. Informacja o zmianie terminu Rezerwacji nie może nastąpić później niż w 14. dniu przed datą przyjazdu. Poinformowanie pracownika ACCO RENT Sp. z o.o. o takim życzeniu na mniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem, zobowiązuje Najemcę do pokrycia 100% wartości pierwotnie założonej Rezerwacji.
Płatności i reklamacje
 1. Formy opłat za rezerwację i ich wartość procentowa opisane w § 1 Rezerwacje są następujące, w zależności od kanału użytego do jej założenia:
 2. www.noclegisopot.pl – płatność za rezerwację zostaje pobrana przez platformę Przelewy24 w momencie jej zakładania. Dokończenie procedury płatności jest równoznaczne z gwarancją rezerwacji.
 3. Telefon lub e-mail – płatność za rezerwację może zostać przesłana przelewem na konto bankowe podane w wiadomości elektronicznej po dokonaniu rezerwacji (Najemca zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wykonania przelewu bankowego na adres poczty elektronicznej bądź tradycyjnej).
 4. Indywidualnie – płatność kartą kredytową lub gotówką według ustaleń na miejscu.
 5. Od dnia 01.01.2020 roku dokonując rezerwacje na termin z datą zakończenia od 01.01.2020 roku na cele prowadzonej działalności gospodarczej Najemca jest w obowiązku zgłosić chęć pobrania faktury VAT niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji. Jeśli Wynajmujący nie otrzyma informacji od Najemcy o formie preferowanego rachunku w ciągu 24 godzin od złożenia rezerwacji, Wynajmujący wystawi domyślnie paragon fiskalny. Fakturę VAT Wynajmujący może wystawić tylko i wyłącznie w momencie sprzedaży bez uprzedniego wystawienia paragonu fiskalnego. Jeśli Najemca posiada paragon fiskalny bez numeru NIP Wynajmującego i zwróci się z prośbą o wystawienie faktury na firmę, Wynajmujący ma prawo odmówić wystawienia dokumentu powołując się na art. 106 b ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1520).
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące oferty bądź usług świadczonych na Obiekcie zostają przyjęte jedynie w formie pisemnej przesłanej pocztą elektroniczną na adres booking@noclegisopot.pl, booking@accorent.com lub pocztą tradycyjną na adres ACCO RENT Sp. z o.o., 81-760 Sopot, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 7/C w terminie 30 dni liczonych od dnia wyjazdu.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia przez pracownika ACCO RENT Sp. z o.o.. Informacja o rozpoczęciu postępowania rozpatrzenia reklamacji przez ACCO RENT Sp. z o.o. jest przekazywana do zgłoszeniodawcy w dniu przyjęcia zgłoszenia.
 8. Reklamacje dotyczące obsługi sprzątania i/lub stanu zarezerwowanego Obiektu przyjmowane są do 24 godzin od momentu zameldowania tylko na podstawie zdjęć z Obiektu, przedstawiające powód do reklamacji. Po tym terminie, reklamacje nie zostają uwzględnione.
 9. Firma ACCO RENT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia roszczeń w przypadku nieuzasadnionych reklamacji przez Najemców bądź jeśli reklamacja została zgłoszona w formie nieoficjalnej (ustnie) bądź jeśli zgłoszenie reklamacji wpłynie po terminie ustalonym w punkcie 3. Nieuzasadniona reklamacja będzie odczytywana jako wprowadzenie w błąd czyli podstępne wytworzenie u innej osoby (np. Strony umowy) błędnego obrazu rzeczywistości co jest intencją przestępstwa oszustwa zgodnie z art. 286 §1 kodeksu karnego.
Przyjazd i procedura zameldowania
 1. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z pracownikiem ACCO RENT Sp z o. o. (NoclegiSopot).
 2. Zameldowanie odbywa się w Biurze w Sopocie 81-760 przy ulicy Gen. Kazimierza Pułaskiego 7/C między godziną 15:00 a 18:00 dla obiektów zlokalizowanych w Sopocie, oraz na miejscu dla wybranych Obiektów zlokalizowanych w Gdyni i Gdańsku. Przekazanie kluczy na miejscu wymaga dokonania 100% płatności przed momentem zameldowania. Zameldowanie przed godziną 15:00 nie jest możliwe ze względu na trwające prace służące przygotowaniu Obiektu, chyba że Obiekt jest gotowy w momencie przybycia Najemcy lub została odpowiednio wcześniej wykupiona opcja wczesnego zameldowania (50% wartości poprzedniej doby – więcej informacji w Biurze). Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy usługi wczesnego zameldowania w momencie, gdy taka opcja nie jest już możliwa ze względu na zajętość Obiektu (przyjazd Najemcy w dniu zakończenia poprzedniej rezerwacji).
 3. W przypadku konieczności późniejszego zameldowania, Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym pracowników ACCO RENT Sp. z o.o. nie później niż do godziny 16:00 w dniu przyjazdu. Zameldowanie po godzinach pracy Biura, gdzie opcja samodzielnego późnego zameldowania nie będzie możliwa (§ 4 pkt. 4) oznacza dodatkową opłatę przyjmowaną jedynie w gotówce: między 18:00 – 22:00 w wysokości 100 PLN; między 22:00-24:00 w wysokości 150 PLN oraz po 24:00 w wysokości 200 PLN.
 4. W przypadku skorzystania z formy samodzielnego zameldowania, poprzez odbiór kluczy z bezpiecznego miejsca wskazanego po wcześniejszym uiszczeniu należności za rezerwację i poinformowania o konieczności skorzystania z późnego zameldowania, nie pobiera się należności za późne zameldowanie – ta opcja ma ograniczenia dostępności. Pytania o dostępność tej opcji prosimy kierować bezpośrednio do Biura najpóźniej na dzień przed przyjazdem.
 5. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego najpóźniej na dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy poprzez:
 6. Kontakt telefoniczny,
 7. Wiadomość SMS (osoba rezerwująca + nazwa obiektu + godzina odbioru kluczy),
 8. Wiadomość e-mail (osoba rezerwująca + nazwa obiektu + godzina odbioru kluczy).
 9. W przypadku niepoinformowania pracownika ACCO RENT o godzinie przyjazdu, klucze będzie można odebrać do końca czasu pracy Biura, czyli do godziny 18:00.
 10. Do czynności zameldowania należą:
 11. Rejestracja – Najemca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości oraz wypełnienia i podpisania Karty Rejestracyjnej.
 12. Regulamin – Najemcy zostaje przedstawiony Regulamin korzystania z usług ACCO RENT Sp. z o.o., którego znajomość i akceptację potwierdza czytelnym podpisem z datą. Regulamin jest ogólnie dostępny na stronach internetowych, dostępny bezpośrednio w siedzibie Biura oraz wysyłany jest każdorazowo do wiadomości w potwierdzeniu rezerwacji.
 13. Opłaty – W dniu przyjazdu Najemca jest zobowiązany do opłacenia poniższych należności:
 14. Koszt pobytu,
 15. Opłata uzdrowiskowa – obowiązkowa opłata pobierana na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu w wysokości 5,20 PLN za dobę za osobę | 2,80 PLN za dobę za osobę dla Gdańska i Gdyni.
 16. Dostęp – Po spełnieniu obowiązków, pracownik ACCO RENT Sp. z o.o. przekazuje Najemcy klucze do Obiektu wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi Obiektu.
 17. Zameldowanie i uregulowanie należności za pobyt w Obiektach znajdujących się poza terenem Sopotu (tj. Gdańsk i Gdynia ) odbywa się na miejscu – obowiązuje pełna opłata za rezerwacja przed zameldowaniem. Najemca zobowiązany jest do podania dokładnej godziny przyjazdu do Obiektu, celem płynnego przeprowadzenia procedury zameldowania (dojazd rezydenta z biura, biorąc pod uwagę odległość oraz warunki drogowe).
Wyjazd i procedura wymeldowania
 1. Najemca jest zobowiązany do opuszczenia Obiektu w godzinach od 10:00 do 11:00 w dniu wyjazdu i zwrotu wszystkich kompletów kluczy oraz pilota do bramy wjazdowej (jeśli został wydany) do Biura NoclegiSopot w Sopocie przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 7/C lub w umówione miejsce.
 2. Najemca zobowiązuje się do poinformowania pracownika ACCO RENT, dzień przed wyjazdem do godziny 18:00, o chęci opuszczenia obiektu przed godziną 10:00.
 3. Przekazanie kluczy pracownikowi ACCO RENT po godzinie 11:00 obciążone będzie dodatkową opłatą w wysokości najmu kolejnej doby bez możliwości pozostania w Obiekcie.
 4. Najemca ma możliwość przedłużenia pobytu w Obiekcie. Przedłużenie pobytu możliwe jest wyłącznie za zgodą pracownika ACCO RENT. Wymogiem do przedłużenia rezerwacji jest wolny od rezerwacji Obiekt oraz uiszczenie opłaty za kolejne doby.
 5. Najemca ma możliwość, pod rygorem dostępności, przedłużenia doby noclegowej do godziny 20:00. Najemca winien jest poinformować Wynajmującego o potrzebie przedłużenia doby i uiścić wpłatę w wysokości 50% wartości kolejnej doby w Biurze do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 6. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Obiektu przez rezerwującego lub późnego przybycia do Obiektu, Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 7. Wymeldowanie i zwrot kluczy do Obiektów znajdujących się poza terenem Sopotu (Gdańsk | Gdynia) odbywa się o godzinie 11:00 w dniu wymeldowania na miejscu przy obecności pracownika ACCO RENT Sp. z o.o. lub poprzez przekazanie kluczy zgodnie z potwierdzonymi przez Biuro ustaleniami.
Obowiązki najemcy
 1. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich Obiektach oferowanych przez firmę ACCO RENT Sp. z o.o. w godzinach od 22:00 do 06:00. Uprasza się o nieorganizowanie w tym czasie głośnych i uciążliwych spotkań. Obowiązuje Najemcę również zachowanie spokoju miru domowego w trakcie pobytu w mieszkaniu. W przypadku uzasadnionej skargi skierowanej do pracowników ACCO RENT Sp. z o.o., Wynajmujący ma prawo odmówić Najemcy dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu Rezerwacji. Dodatkowo w przypadku interwencji Policji z winy Najemcy, Najemca obciążony zostanie kosztami umownymi w wysokości 500 PLN.
 2. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracowników ACCO RENT Sp. z o.o.. o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.
 3. Jeżeli w przeciągu 24 godzin od momentu zameldowania, nie zostaną zgłoszone do Biura zastrzeżenia do czystości czy stanu technicznego zastanego na Obiekcie, ACCO RENT Sp. z o.o. uzna stan Obiektu za akceptowalny, a wszelkie roszczenia z tytułu rekompensaty nie zostaną spełnione.
 4. Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w Obiekcie nie może przekraczać liczby podanej podczas zakładania Rezerwacji. Wobec naruszenia postanowienia, Wynajmujący ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu Rezerwacji.
 5. W trakcie trwania ciszy nocnej w Obiekcie przebywać może wyłącznie liczba osób wskazana podczas zakładania Rezerwacji.
 6. Zabrania się palenia świec, kadzideł, papierosów i wyrobów tytoniowych oraz używania środków odurzających w Obiekcie. W przypadku niezastosowania się do tego zakazu przez Najemcę, zostanie on obciążony karą w wysokości 500 PLN za każde pojedyncze naruszenie, stanowiącą równowartość kosztów prania zasłon i narzut oraz innych czynności porządkowych w Obiekcie.
 7. Przebywanie zwierząt w Obiekcie jest zabronione. Niezastosowanie się do przepisu grozi obciążeniem Najemcy karą pieniężną w wysokości 600 PLN poza kosztem ewentualnych szkód lub zabrudzeń, które nie ujęte jest w tej opłacie.
 8. Najemca w przypadku dokonania zniszczenia, trwałego zabrudzenia lub uszkodzenia mienia, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracownika ACCO RENT Sp. z o.o. o zaistniałym zdarzeniu oraz do przywrócenia stanu poprzedniego lub wpłaty odszkodowania zgodnie z wyceną zaprezentowaną przez Wynajmującego.
 9. W przypadku zamierzonego uchylenia się od obowiązku zgłoszenia powstałych podczas pobytu w punkcie 7 § 6 szkód, Najemca oprócz odszkodowania obciążony zostanie karą umowną w wysokości 500 PLN.
 10. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Obiektu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 11. W Obiektach zabrania się korzystania z płatnych kanałów telewizji kablowej. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich należności z tego tytułu, jeśli korzysta on z płatnych kanałów telewizji kablowej podczas pobytu w Obiekcie. Na poczet w. w. roszczeń Wynajmujący może obciążyć kartę kredytową Najemcy. Prawo to przysługuje Wynajmującemu do momentu rozliczenia faktury z dostawcą usług telewizyjnych, w szczególności, gdy Najemca opuści Obiekt i nie zostanie to zgłoszone Wynajmującemu, ani przez niego zauważone.
Opłaty Dodatkowe

Ceny Obiektów są zależne od trzech sezonów, gdzie wyszczególnia się:

Sezon niski:

15 WRZ – 15 CZE – oprócz długich weekendów, świąt i dużych imprez na terenie Trójmiasta – obowiązuje cennik sezonu wysokiego.

Sezon średni:

15 CZE – 1 LIP – oprócz długich weekendów, świąt i dużych imprez na terenie Trójmiasta; dotyczy jedynie Obiektów przeznaczonych na wynajem całoroczny  – obowiązuje cennik sezonu wysokiego.,

1 WRZ – 15 WRZ – oprócz długich weekendów, świąt i dużych imprez na terenie Trójmiasta; dotyczy jedynie Obiektów przeznaczonych na wynajem całoroczny – obowiązuje cennik sezonu wysokiego.

Sezon wysoki:

1 LIP – 31 SIE

Opłata miejscowa – uzdrowiskowa/podatek miejski.

Sopot – opłata uzdrowiskowa – 5,20 PLN/ dobę/ osobę.

Gdynia – opłata miejscowa – 2,80 PLN/dobę/osobę.

Gdańsk – opłata miejscowa – 2,80 PLN/dobę/osobę.

Opłata powinna zostać uiszczona przy przyjeździe jedynie w gotówce podczas odbioru kluczy.

Postanowienia końcowe
 1. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w trakcie pobytu w Obiekcie.
 2. Zabronione jest oddawanie Obiektu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim. Złamanie zakazu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy z zachowaniem prawa Wynajmującego do otrzymania opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę. Dodatkowo Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) wraz z przekazaniem sprawy na Policję.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone w bliższym i dalszym sąsiedztwie Obiektu, przerwami w dostawie mediów przez przedsiębiorstwa przemysłowe (m. in. prądu, wody, ogrzewania), immisjami (w szczególności hałasem z nieruchomości sąsiednich), a także za awarie pieca gazowego, urządzeń technicznych lub elektrycznych, sprzętu RTV/AGD znajdujących się w Obiekcie.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia procedury zameldowania w przypadku gdy Najemca jest pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub zachowuje się agresywnie. Wynajmujący może również odmówić udzielenia dostępu do Obiektu gdy w trakcie prowadzenia czynności zameldowania osobą rezerwującą nie jest osoba, która stawiła się po odbiór kluczy, a Wynajmujący nie został o tym odpowiednio wcześniej zawiadomiony. W wymienionych sytuacjach, wszelkie przedpłaty z tytułu zagwarantowania rezerwacji nie zostają zwrócone pomimo nie otrzymania dostępu do zarezerwowanego Obiektu.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Obiektu na inny o podobnym standardzie z zachowaniem pierwotnej kwoty rezerwacji, w przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować. W przypadku problemów technicznych, które zakłócają lub uniemożliwiają pełne korzystanie z Obiektu podczas pobytu, Wynajmujący ma prawo przenieść Najemcę do innego obiektu bez możliwości roszczenia rekompensaty za przeniesienie.
 6. W przypadku wystąpienia zjawisk mający charakter siły wyższej (niezależny od Najemcy i Wynajmującego, w przypadkach, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane), Wynajmujący zastrzega prawo do następujących działań:
 7. Zaproponować Najemcy inny Obiekt o podobnym standardzie w cenie pierwotnie zarezerwowanego,
 8. Zaproponować Najemcy inny termin w tym samym obiekcie, lub innym zgodnie z dostępnością w warunkach cenowych właściwych dla Obiektu i cennika obowiązującego w danym terminie,
 9. W przypadku odmowy propozycji sytuacjach opisanych w podpunkcie A i B, anulować Rezerwację, gdzie kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone
 10. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania podczas wydawania kluczy do Obiektu, Wynajmujący ma prawo pobrać od Najemcy kaucję (do 500 PLN), jeżeli uzna że dana rezerwacja tego wymaga. Kaucja podlega zwrotowi w dniu opuszczenia Obiektu, po potrąceniu równowartości ewentualnych szkód. O ile sprawdzenie Obiektu w obecności Najemcy okaże się niemożliwe Wynajmujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia Obiektu w ciągu 24 godzin od daty zwrotu kluczy przez Najemcę.
 11. W przypadku szkód wyrządzonych przez Najemcę lub inne osoby przebywające w Obiekcie, podczas najmu Obiektu przez Najemcę, w substancji bądź wyposażeniu Obiektu lub częściach wspólnych budynku, wynikających z niewłaściwego jego użytkowania, koszty naprawy szkód zostaną w całości pokryte przez Najemcę poprzez wezwanie do zapłaty przez Wynajmującego i/lub obciążenie karty kredytowej Najemcy. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o lokalne ceny rynkowe.
 12.  Najemca zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę na pokrycie wyrządzonych szkód w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania od Wynajmującego.
 13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Obiektu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota Najemca zostanie obciążany dodatkową opłatą w wysokości 250 PLN.
 14. Dokonując rezerwacji na stronie www.noclegisopot.pl lub za pośrednictwem Biura i pracownika ACCO RENT Sp. z o.o., Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu www.noclegisopot.pl. i otrzymywanie Newslettera. Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane przez Administratora, czyli Wynajmującego wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, realizacji ewentualnych roszczeń wzajemnych i obsługi Newslettera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przechowywane przez Wynajmującego przez okres 10 lat.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego – firmę ACCO RENT Sp. z o.o. – są dostępne na stronie internetowej www.accorent.com w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 16. W celu prawidłowości świadczenia usług noclegowych oraz zabezpieczenia Wynajmującego/ACCO RENT Sp. z o.o. na wypadek konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń za złamanie Regulaminu korzystania z usług ACCO RENT Sp. z o.o. lub dokonania zniszczeń w Obiekcie, częściach wspólnych i innych, firma ACCO RENT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Najemcy/Gościa w postaci imienia i nazwiska, numeru dokumentu tożsamości lub numeru PESEL, danych adresowych zamieszkania lub siedziby, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane Najemca/Gość przekaże dobrowolnie na podstawie karty rejestracyjnej. Dane podlegają zmianie, aktualizacji i usunięciu zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Zapis sporządzony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art 6. ust. 1 lit. f RODO (na podstawie: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/rozporzadzenie-2016-679-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-68636690)
 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powodowane przez warunki atmosferyczne.
 18. Firma ACCO RENT Sp. z o.o. realizuje Vouchery dla Gościa Powracającego ACCO RENT o wartości 100 PLN (słownie: sto złotych). Podstawą wydania Voucheru jest skorzystanie z pobytu o długości minimum 2 nocy w dowolnym obiekcie ACCO RENT Sp. o.o. w terminie 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2023r.. Vouchery można zrealizować na pobyty noclegowe w okresach od 15 czerwca do 15 września 2022r. oraz od 15 czerwca do 15 września 2023r. Vouchery honorowane są przy rezerwacjach dokonywanych jedynie przez Biuro: telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Podczas dokonania rezerwacji, należy okazać posiadany Voucher drogą elektroniczną, aby naliczyć zniżkę. Firma ACCO RENT Sp. z o.o. zastrzega realizację Voucheru jednorazowo.
 19. W związku z Pandemią COVID-19 i obostrzeniach nałożonych na sektor usług hotelowych i turystycznych, firma ACCO RENT Sp. z o.o. informuje co następuje:
 20. Wszystkie zameldowania i wymeldowania, bez względu na lokalizację Obiektu, odbywają się do odwołania w siedzibie firmy w Sopocie przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 7/C w godzinach otwarcia w celu bezpiecznego przeprowadzenia procedur z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego na czas pobytu.
 21. Wszystkie przedpłaty na poczet zagwarantowania rezerwacji pozostają w 100% zwrotne w przypadku anulowania rezerwacji najpóźniej na 14. dzień przed przyjazdem. Przedpłaty za rezerwacje odwołane z powodu zamknięcia branży w skutek rozporządzenia Rządu Polskiego będą do wykorzystania w terminie późniejszym lub mogą zostać zamienione na roczny Voucher zgodnie z decyzją Gościa. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa z powodu nałożonej kwarantanny i zakazie odbycia pobytu, przedpłaty będą do wykorzystania na pobyt w terminie późniejszym lub mogą zostać zamienione na roczny Voucher zgodnie z decyzją Gościa.
 22. Wszelkie zapytania lub sprawy związane z pobytem Gościa i sytuacją pandemiczną prosimy składać pisemne na adres siedziby spółki w Sopocie wskazane ust. 15 lub na adres e-mail: booking@noclegisopot.pl, booking@accorent.com.
 23. Firma ACCO RENT Sp. z o.o. realizuje projekt Polskiego Bonu Turystycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Prawem właściwym do rozstrzygnięcia dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą jest prawo polskie. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. [Dz. U. 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.]. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby firmy.

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Nasz zespół z przyjemnością odpowie na wszystkie Państwa pytania i pomoże rozwiązać ewentualne problemy.